Oct 31, 2020 11:01:47pm

رشوه نجومی قطر به فیفا افشاگردید

هندوکش _ ورزش: روزنامه تایمز به فایل های دست یافته است که نشان میدهند که در آن مسوولان رده بالای الجزیره نیز حضور دارند که قرا ...