Oct 14, 2019 05:37:41am

آتش سوزی های تصادفی ویا هم قصدی

هندوکش – کابل : درین روز ها آتش سوزی مکان های تجارتی در شهر کابل وولایات کم کم دارد رنگ وبوی شک را بخود میگیرد وامکان اینکه هم ...

ایتلاف بزرگ ملی ازهم پاشید

هندوکش – کابل : سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان پایان عمر سیاسی این ائتلاف را اعلام کرد سخنگوی این ایتلاف میگوید، عمر سیاس ...