Oct 29, 2020 12:33:20pm

از عوارض کمپیوتر میدانید

یخش خدمات صحت سایت امروزه کمپیوتر در زندگی ما نقش مهمی را ایفا می کند ، به طوری که روزانه ساعت ها از آن استفاده میکنیم ، برای ...

ابونصر فارابی فیلسوف افغانستان

ابو نصر محمد بن محمد فارابی معروف به فارابی، از فیلسوفان افغانستان در سده سوم و چهارم هجری است. اهمیت او بیشتر به علت شرحهایی ...