Aug 18, 2019 06:07:52pm

رییس جمهور غنی به کشور برگشت

هندوکش – کابل: رییس جمهور محمد اشرف غنی که بمنظورداشتراک دردنشست ژنیو به سویس رفته بود دوباره به کشور برگردد این نشست که د ...