Oct 31, 2020 11:39:46pm

اغاز طوفان در جاپان

هندوکش – جاپان : طوفان بنام ترمی اغاز گردید مرکز اصلی این طوفان در منطقه کانتو میباشد که ترافیک را مسدود ساخته است یک هفته قب ...