Oct 29, 2020 12:32:52pm

مسیر خوست و گردیز مسدود شد

هندوکش – خوست: در منطقه اسماعیل خیل خوست و قریه حسن محمد والسولی مندوزی امروز مسیر گردیز مسدود شده است. بخاطر رها نشدن ده تن ...