Jul 16, 2020 09:27:21pm

گاو ها هم اعدام میشوند

هندوکش – اروپا : گاویکه ناخود اگاه از مرز رد شده بود محکوم به اعدام گردیده است در بلغارستان یک گاو باردار به دلیل رد شدن از مر ...