Aug 25, 2019 01:58:46pm

دیپلومات روسی زنده شد

هندوکش – روسیه : پیلوت روسی که درزمان تجاوز شوروری سابق به افغانستان تصورمیشد که کشته شده باشد زنده یافت شد به اساس گزارش ها ...