Jul 07, 2020 12:09:52am

دیپلومات روسی زنده شد

هندوکش – روسیه : پیلوت روسی که درزمان تجاوز شوروری سابق به افغانستان تصورمیشد که کشته شده باشد زنده یافت شد به اساس گزارش ها ...