Oct 14, 2019 05:37:10am

شعر طنز روباه و زاغ

زاغکی قالب پنیری دید از همان پاستوریزه های سفید! پس به دندان گرفت و پر وا کرد روی شاخ چنار مأوا کرد اتفاقا ازان محل روباه می گ ...