Oct 24, 2019 06:30:17am

عضو جدیدی در بدن انسان کشف شد!

دانشمندان درتحقیقی جدید ادعامی کنند عضوجدیدی دربدن انسان کشف کرده اند که درحقیقت به عنوان جاذب شوک عمل می کند. این کشف احتما ...