Dec 08, 2019 01:48:28am

عضو جدیدی در بدن انسان کشف شد!

دانشمندان درتحقیقی جدید ادعامی کنند عضوجدیدی دربدن انسان کشف کرده اند که درحقیقت به عنوان جاذب شوک عمل می کند. این کشف احتما ...