Aug 15, 2020 06:21:02pm

اعتصاب زندانیان درهرات

هندوکش – هرات : هشت تن از زندانیان درهرات بادوختن دهان شان دست به اعتصاب غذایی زدند هشت تن از زندانیان زندان مرکزی هرات به دل ...