Oct 21, 2019 02:56:05pm

فکاهی جالب ‏

یک زن پیر را که به حج میرفت از بیک اش بوتل شراب پیدا کردند . پولیس گفت بی بی حاجی این را چه میکنی ؟ جواب داد بچیم من خو پای درد ه ...

روز اول سال نو وجشن ها

هندوکش – کابل : امروز چهار شنبه اول سال ۱۳۹۷ هجری شمسی میباشد به همین مناسبت امروز درکشور رخصتی عمومی بوده ومردم برای میله ه ...