Oct 28, 2020 01:16:44am

تشدید جنایت های طالبان در جوزجان

هندوکش – جوزجان: قرار گزارشاتی که از رویداد ها و اعمال وحشیانۀ گروه های طالبان و داعش به دسترس هندوکش نیوز قرار گرفته حاکی ا ...