Jul 07, 2020 12:21:39am

تشدید جنایت های طالبان در جوزجان

هندوکش – جوزجان: قرار گزارشاتی که از رویداد ها و اعمال وحشیانۀ گروه های طالبان و داعش به دسترس هندوکش نیوز قرار گرفته حاکی ا ...