Dec 05, 2019 09:28:21pm

ارگ تفاهم با جمعیت را رد کرد

هندوکش – کابل: ارگ ریاست جمهوری شایعات کنونی مبنی بر تفاهم با جمعیت را رد کرد شایعات طوری بازتاب داده شده بود که گویا ارگ ریا ...