Oct 31, 2020 02:40:47pm

ارگ تفاهم با جمعیت را رد کرد

هندوکش – کابل: ارگ ریاست جمهوری شایعات کنونی مبنی بر تفاهم با جمعیت را رد کرد شایعات طوری بازتاب داده شده بود که گویا ارگ ریا ...