Oct 29, 2020 11:28:00am

خواص بوی کباب برای انسان

شاید متوجه شده باشید  وقتی که از مقابل  کبابی پزی رد می شویم بوی کباب را بسیار لذت بخش می یابیم تا اندازه ی  که بو کردن این غذ ...

ترفندها در آشپزی

هنگامی که در حال بختن شوربا هستید و به طور ناگهانی آن را میسوزانید، تنها کافی است ظرف (دیک بخار) آن را عوض کنید و به آشپزی ادام ...