Oct 15, 2019 03:43:44am

کشته شدن 60 ملیشۀ پاکستانی در غزنی

هندوکش – غزنی: افسران قطعات خاص نیروهای امنیتی کشور در غزنی می گویند که ، اسناد و مدارک در نتیجه بازرسی از اجساد کشته شده گان ...