Oct 29, 2020 11:53:32am

رهبر روند سبز از حکومت کنار رفت

هندوکش – کابل: امرالله صالح یکی از چهره های شناخته شده در سیاست جاری افغانستان و وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی از مقام ...