گــپ هفتـه // اشتراک در روند ثبت نام سرنوشت ساز است!

comments 0

0 Views

شرکت در انتخابات سری و آزاد یکی از رایج ترین شیوه های دیموکراسی و گزینش افراد شایسته ، کار فهم و دارای توانایی و با برنامه در اکثریت کشورهای جهان می باشد .

انتخابات در واقع حاکمیت شهروندان یک کشور بر سرنوشت شان از طریق خود شان می باشد ، به این معنا که؛ شهروندان کشور از طریق انتخابات آزاد و سری فرد شایسته و مورد نظر خویش را به ریاست جمهوری ، پارلمان و شورای ولایتی می گزینند و از این طریق طرح ها و خواستهای شان به حقیقت می پیوندد.

در سایر کشور های جهان همواره معیار برای گزینش افراد به نمایندگی ملت صداقت ، تعهد ، کارآیی ، توانایی ، تخصص و برنامه های آنان می باشد و به همین منظور تمام شهروندان واجد شرایط رأی دهی از طریق رسانه ها و بروشر ها برنامه های کاندیدان را مطالعه و با در نظر داشت معیارها به کاندیدایی که دارای برنامه های خوب و مورد نیازشخص رأی دهنده و جامعه باشد، رأی می دهند و به همین ترتیب نماینده گان راه یافته به شوراها خواستهای مؤکلین شان را از طریق شورای ملی ، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها به سمع حکومت رسانیده و در راستای تطبیق آن سعی به خرج می دهند.

یکی از پدیده های عمده ای که امروزه کشورهای متمدن جهان شاهد پیشرفت و انکشاف گردیده اند همانا سهم فعال شهروندان در پروسه های ملی مانند انتخابات و سایر موارد بوده است اما متأسفانه در افغانستان معیار برای گزینش نماینده گان قومیت ، زبان ، سمت و مهم تر از همه پول است زیرا شمار زیادی از شهروندان ما بدون در نظر داشت این که نگاهی به دور نماء و برنامه های کاندید داشته باشند بیشتر به قومیت ، رنگ ، نژاد ، سمت و پول آن توجه نموده در مقابل یک مبلغ نا چیز و یا رابطه های مانند قومیت و غیره سرنوشت کشور را به سمت ویرانی سوق می دهند طوری که در حال حاضر نماینده گان ما در شورای ملی صاحب میلیون ها دالر و ده ها بلند منزل گریده اند اما بر عکس کسانی که آنان را  به نماینده گی بر گزیده اند در بد ترین وضعیت اقتصادی به سر می برند.

بناءً گفتنی ما به صفت یک رسانۀ آزاد از شهروندان کشور این است که با تمام قدرت در این پروسۀ ملی (ثبت نام برای رأی دهی) سهم بگیرید اما در گزینش افراد معیار خویش تعهد ، صداقت ، تخصص و برنامه ها را قرار دهید تا باشد شاهد حضور نماینده های واقعی ای که منعکس کنندۀ خواستهای واقعی ما باشد در جایگاه مورد نظر باشیم.

همچنان از دولت و به ویژه نیروهای امنیتی کشور می طلبیم تا تأمین امنیت محلات ثبت نام را به درستی اتخاذ نمایند تا شهروندان ما با خاطر آسوده و به دور از دغدغه های انفجار و انتحار دَین خود را در قبال کشور  عزیز مان ادأ نمایند.

Share this page to Telegram

Comments