گــــــــــــــپ هفـــــــتـــــــه// انتخابات شفاف ؛ کلید آرزوهای هر شهروند!

comments 0

0 Views

در شرایطی که با گذشت هر روز برای برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور نزدیکتر می شویم احزاب سیاسی ، نهاد های ناظر بر کار انتخابات ، جامعۀ مدنی و شهروندان کشور نگرانی های شان را از امکان تقلب در انتخابات پیشرو ابراز می کردند.
به منظور جلو گیری از تقلب در انتخابات پیشرو شماری از احزاب سیاسی ائتلاف بزرگ سیاسی را تشکیل دادند و در آن از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستار برگزاری انتخابات به سیستم بایو متریک گردیدند. زیرا به باور اکثریت در سیستم بایومتریک امکان تقلب وجود ندارد و افغانستان می تواند شاهد یک انتخابات واقعی و عاری از تقلب باشد.
پس از چانه زنی های زیاد و وارد آمدن فشارها بالای کمیسیون انتخابات و حکومت وحدت ملی در آخرین تحلیل ، حکومت ، کمیسیون مستقل انتخابات و ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به این توافق رسیدند تا از سیستم بایومتریک رأی دهندگان در برگزاری انتخابات استفاده صورت گیرد.
گذشته از چند و چون موضوع باید گفت که این اقدام دولت یک قدم مهم و ارزنده در کار جلوگیری از تقلب می باشد و پس از این نماینده گان واقعی ملت می توانند به خانۀ ملت راه پیدا کنند زیرا دیگر پول ، موقف و واسطه نمی تواند در راه یابی به شورای ملی ، محلی که تصامیم سرنوشت ساز کشور در آن رقم می خورد ، موثر واقع شود.
با بکار گیری از این تکنالوژی تنها و تنها شخصیت ، توانایی علمی و موقف اجتماعی افراد می تواند معیار برای گزینش افراد نخبه و شایسته در پارلمان باشد.
هرگاه این انتخابات به سیستم بایومتریک با مؤفقیت برگزار گردد به یقین گفته می توانیم که یکی از بزرگترین کارهای حکومت وحدت ملی نه تنها در عمر حکومت بلکه درتاریخ افغانستان می باشد و این امر می تواند اعتبار حکومت وحدت ملی را در سطح ملی و بین المللی بالاببرد.
حالا که تقریباً احزاب و جریان های سیاسی و حکومت در پپیوند به برگزاری انتخابات با هم کنار آمده اند گفته می توانیم که برخی از چالش های امنیتی افغانستان نیز می تواند از این طریق حل و فصل گردد زیرا اتحاد احزاب و حکومت تاثیر غیر مستقیم روی مخالفان مسلح حکومت می گذارد و دیگر نمی توانند مخالفان مسلح حکومت با استفاده از درزهای به به وجود آمده میان حکومت و احزاب سیاسی به نفع خویش بهره برداری نمایند.
بناءً ایجاب می کند تا تمام اتباع واجد شرایط رأی دهی در کشور در انتخابات پیشرو سهم فعال گرفته و نماینده گان واقعی و دلسوز را به خانه ملت راه دهیم تا باشد شاهد یک پارلمان واقعی و منعکس کنندۀ خواست های تمام اقشار جامعه باشیم.

Share this page to Telegram

Comments