کنر: دوا موجود است اما به بیماران داده نمی شود

comments 0

1 Views

هندوکش – کنرها :درشفاخانه های دولتی کنر دوا موجود است اما داکتران به بیماران نمی دهند .
بیماران از شفاخانه نسخه میگیرند ولی دوا را از بیرون خریداری می کنند .
بیماران میگویند نمیدانند که داکتران چرا برای انها ادویه نمیدهند اما پایوزان بعضی مریضان میگویند داکتران با دواخانه های بازار سهیم هستند .
رییس شفاخانه کنر تایید نموده که دوا است اما به بیماران داده نمی شود .
فرهاد شهرانی

Share this page to Telegram

Comments