کمک 50 هزار دالری به فدراسیون های پنج گانه

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: فدراسیون های پنچ گانه جهان به ارزش پنجاه هزار دالر امریکایی وسایل ورزشی را به فدراسیون های پنچ گانه کشور کمک کرد.
خوشحال سروری رئیس فدراسیون های پنج گانه کشور می گوید، فدراسیون پنجگانه جهانی ، پنج تک تیراندازی لایزری را به این فدراسیون کمک نموده که با معیارهای جهانی برابر اند.
مقامات فدراسیون پنچ گانه کشور می گویند که قبل از این نیز وسایل ورزشی مختلف از سوی فدراسیون جهانی پنجگانه به این بخش کمک شده بود
آرش احساس

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *