چرا تروریستان طالب با ادامه کشتار مردم و تخریب تاسیسات عامه المنفعه در افغانستان فخر می فروشند؟ // استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

بر مبنای معتقدات مذهبی و اسلامی وجود مکاتب و مدارس و درمانگاه ها برای ارائه خدمات به امت اسلامی و اجتماع مردمی امر ضروری و وظیفه اساسی حکومت اسلامی و مسئول شمرده می شود زیرا تعلیم و تعلم، فراهم نمودن زمینه های پیشبرد زندگی عبادی و اجتماعی مردم در دین مقدس اسلام از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
همه طرفین درگیر برای حفاظت از مراکز تعلیمی و صحی و تاسیسات عام المنفعه در افغانستان باید اقداماتی را روی دست بگیرند و اصول انسانی و اسلامی را در زمینه در نظر داشته باشند و کوشش نمایند تا از ضربه رسانیدن به مراکز صحی و تعلیمی و سایر تاسیسات عام المنفعه جلوگیری نمایند که متاسفانه بنا بر چشمدید ها و گزارش های موثق نهاد های مسئول جهانی، منطقوی و بی طرف همواره تاسیسات عام المنفعه ذکر شده بیشترین تهدید را از ناحیه مخالفین مسلح و سایر گروه های تروریستی متوجه می باشند چنانچه حملات تروریستی اخیر طالبان در ولایات کابل، پروان، بلخ، ننگرهار و زابل که در آن تعدادی زیادی از افراد ملکی مشمول کودکان، کهن سالان و زنان به شهادت رسیده و مجروح گردیدند نشان داد که گروه متذکره هیچ نوع پابندی بر اصول اسلامی، افغانی و انسانی نداشته و صرفآ برای آنان بر آورده نمودن امیال شوم شان دشمنان صلح و ثبات مهم بوده و زمانی در جبهات جنگی و دنیای سیاست به شکست های فاحش روبرو می گردند به قتل بی گناهان و حمله بر تاسیسات عامه رو آورده و با دیده درایی کامل بر عملکرد جاهلانه و خائنانه شان با سوء استفاده از معتقدات دینی فخر نیز می فروشند.
بناء توقع می رود علمای دینی منحیث وارثین انبیاء (ع)، بزرگان قومی، متنفذین ، روشنفکران، جوانان و جرگه های مردمی این اعمال منفور را بشدت تقبیح و محکوم نموده و و در زدودن زمینه های بروز این چنین کج روی های سیاسی و اجتماعی که به تاوان ریخته شدن خون بی گناهان و تخریب شهر و روستای ما تمام می گردد بذل مساعی دلسوزانه و همه جانبه برای ادامه امرار حیات اجتماعی و پیشبرد امورات عبادی، تحصیلی و دنیوی آل و اولاد افغان ها نمایند و به گفتمان های موثر و راهگشای مشکلات محلی و قومی بپردازند و کســانی را که از میان خود شان هم فکر با مخالفین مسلح و گروه های هستند که مخالف باز بودن درمانگاه ها و مکاتب در قراء و قصبات شان و موافق حمله بر تاسیسات عامه و دولتی و ضربه رسانیدن به کشور هستند متقاعد به این بسازند که جنگ راه حل نیست و فرمان و توصیه دین مبین اسلام برای صدمه و ضرر رسانیدن به اجتماع انسانی و بشری نیست دین مقدس اسلام مسلمین را برای برپایی جامعه یی عادل، متکی به خود و با احساس واقعی اسلامی و سایر افعال پسندیده دیگر دعوت می کند که همه سراسر رحمت است و مایه ای مفاد جوامع اسلامی و انسانی و اگر مخالفین مسلح تحت استفاده و بهانه از معتقدات اسلامی و انسانی مردم دین دوست ما توصل به جنگ، خشونت و ویرانگری میکنند این بدین معنا است که نه تنها آنان طبق فرمایش دشمنان صلح و ثبات کشور در برابر دولت افغانستان و نیروهای امنیتی کشور قرار دارند بلکه در برابر احکام اسلامی، مردم مسلمان افغانستان و خانه و خانواده خود قرار دارند که فقط فریب خورده های دشمنان دین مقدس اسلام و مردم افغانستان هستند که به دستور اجانب می خواهند وطن شان را ویران و مردم زجر کشیده آن را بیشتر از این نیز در گلیم غم عزیزان شان بنشانند بناء برای آنان هنوز هم وقت است تا بخود بیایند و با خانواده و جامعه ای افغانی و اسلامی خود شان یکجا شده و نهال صلح و باهمی ملی را که عجب زیبایی و قامتی رسایی برای همه هموطنان دارد در خاک ستمدیده وطن بارور سازند و آنعده از طالبان افغان که بنابر دلایل گوناگون از دولت فاصله گرفته اند نباید زیر تاثیر تبلیغات، حرکات، اعمال و خواسته های آنعده از افراد و فرماندهان شان که با استفاده سوء از نام تحریک طالبان و مخالف دولت افغانستان خواسته های خود شان را در اینجا پیاده می کنند و در حقیقیت آنان اعضای اردوی پاکستان می باشند که با تغییر قیافه و در لباس طالب اعمال ننگین و دشمنانه شان را علیه مردم مسلمان افغانستان تحت روپوش طالب به جلو می برند که دستگیری بسیاری از آنان با شناخت کارت های پاکستانی در جبهات جنگی و شرکت آنان در حملات تهاجمی و گروهی برای تلاش مذبوحانه سقوط ولایات مرزی کشور مثل کندز، فراه و… نشانه ی واضح بر حقیقت این مدعاست که همراهی هر افغان با آنان در ویران نمودن کشور عزیز ما در تحت هرنوع بهانه و عناوین استخباراتی در حقیقت خیانت و جفای بزرگ و نابخشودنی است که یک افغان واقعی و با غیرت هیچ زمانی چنین کاری را نباید به انجام برساند پس هریک عضو از مخالفین مسلح تحت نام طالب و داعش که فریب تبلیغات زهرآگین و استخباراتی دشمنان این مرزوبوم را خورده اند هنوز هم وقت دارند تا بخود آمده و از ننگ تخریب کشور و همدستی با این چنین خائنین و جنایتکاران خود را رها سازند.

Share this page to Telegram

Comments