وحدت مسلمانان ازدیدگاه شریعت / نیلوفر مستعد

comments 0

1 Views

واذکروا نعمة الله علیکم اذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النارفانقذکم منها کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون (سوره آل عمران آیه 103)

ترجمه : یادکنید : آنگاه که دشمنان یکدیگربودید ، پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید وبرکنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید .

اینگونه خداوند “ج” نشانه های خود را برای شما روشن میکند تا باشد که شما راه یابید .

این آیه شریفه به نعمت بزرگ اتحاد وبرادری اشاره میکند وآن رامحصول وثمره دین معرفی کرده ومسلمانان را به پراگندگی با این وحدت دعوت میکند ومی گوید فراموش نکنید که درتفکر درباره وضع اندوه بار گذشته ومقایسه آن گذشته چگونه باهم دشمن بودید ولی خداوند “ج” درپرتو اسلام وایمان دلهای شما را به هم مربوط ساخت وشما دشمنان دیروز ، برادران امروز شدید وجالب توجه اینکه کلمه نعمت را دوبار تکرار کرده وبه این طریق اهمیت موهبت اتفاق وبرادری را گوشزد میکند .

نکته دیگر اینکه مسئله تالیف قلوب را خود نسبت داده می گوید : خدا درمیان دلهای شما الفت ایجاد کرد وبا این تعبیر اشاره به یک معجزه اسلام شده را اگر سابقه دشمنی وعداوت پیشین عرب را درست دقت کنیم که چگونه کینه های ریشه دارد در طول سالهای متمادی در دل های آنها انباشته شده بود وچگونه دریک موضوع جزیی وساده کافی بود آتش جنگ خونینی درمیان آنها بیفروزد .

واین امر اهمیت این معجزه بزرگ اجتماعی اسلام را آشکار می کند وثابت می گردد که از طرق عادی ومعمولی امکان پذیر نبود که در طی چند سال از چنان ملت پراگنده کینه توز ونادان وبی خیر ملتی واحد ومتحد وبرادر بسازد وحدت ، یک پارچگی وانسجام وهمبستگی بین امت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخورداراست .

این موضوع بنیادی ومهم درکتاب آسمانی قرآن وسنت پیامبر”ص” وبزرگان دین به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است .

پیامبراسلام به عنوان اولین بنیانگذار وحدت بین مسلمانان ورحمت للعالمین است قرآن نیز وجود پیامبر(ص) را محوری برای همبستگی ویگانگی مسلمانان می شناسد.

مسلمانان درصدر اسلام به تمام معنی فدا کاربودند دین وآئین اسلام درنظر آنها از برادر ، زن مقام منصب وغیره گرامی تر بود همه منافع مادی را فدای دین میکردند خصوصآ جنگ های پیامبراسلام “ص” گواه زنده این گفتار است.

یعنی همگی به ریسمان خدا “ج” ( قرآن واسلام وهرگونه وسیله رحمت ) چنگ زنید وپراگنده نشوید ، ونعمت خدا “ج” را برخود به یاد آورید چگونه دشمن یک دیگر بودید ، واو میان شما الفت ایجاد کرد ، وبه برکت نعمت او برادر شدید.

قرآنکریم تفرقه واختلاف رادر ردیف عذاب های آسمان عنوان کرده ومی فرماید : قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابآ من فوقکم اومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیقآ ویذیق بعضکم بأس بعض (سورة انعام ایه 64) .

موضوع فوق از نظر دانشمندان ومؤرخان غیر اسلام نیز مخفی نمانده وهمگی با اعجاب فراوان از آن نیز یاد کرده اند .

اما گروه طالبان از اول ایجاد در خشونت بوده اند نرمش وترحم نداشته ، درگفتاروعمل صادق نبوده اند همیشه خلاف وحدت وهمبستگی مسلمانان عمل کرده اند برادری را بردشمنی بخاطر اهداف کشورهای متخاصم ترجیح داده اند که این اعمال آنان خلاف دین مقدس اسلام بوده است .

Share this page to Telegram

Comments