معماری روستایی افغانستان

comments 0

0 Views

یکی از مهمترین عوامل موثر درشکل گیری روستاهای مناطق سرد و کوهستانی افغانستان، اقلیم/جغرافیا است. سازگاری با طبیعت و استفاده از الگوهای اقلیمی وسیله‌ای است که در راه رسیدن به معماری پایدار، منابع انرژی دراختیار بشر هرچند قابل توجه آن تمام شدنی است و بخش عمده‌ی انرژی غیرقابل جایگزین میباشد. در معماری افغانستان مناطق سرد وکوهستانی یکی ازمهم ترین و بارز ترین نمودهای تاثیر اقلیم برفُرم و کالبُد اصلی روستاها و بصورت کُل معماری روستایی است. طراحی اقلیمی و مبتنی براقلیم علاوه برتاثیر بربافت معماری روستایی میتواند با بکارگیری انرژی های تجدید شونده مصرف انرژی را تا بخش قابل توجهی کاهش دهد و نیاز ساکنین روستایی را به فعالیت سیستم گرمایشی و سرمایشی را به حداقل ممکن برسانند. در اینجا سعی در معرفی و نقش اقلیم بر معماری روستایی افغانستان و در سطح تخصصی تر نقش اقلیم بر معماری روستایی در مناطق کوهستانی و سردِ مرکزی افغانستان شده است. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد که به روش میدانی انجام گرفته است و به معرفی اقلیم سرد و کوهستانی، شاخصه های اقلیمی شناسایی شده است. دراین تحقیق در معرفی شگردها/فنون معماری بکار رفته درجزئیات ساختمان برای همسازی با شرایط اقلیمی و محیطی روستایی پرداخته شده است و در بخش های بعدی بصورت سلسله وار معماری روستایی افغانستان بررسی خواهد شد…

نگارنده: محمدرضا_عبدی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *