مشکلات عدیده ی بازگشت کنندگان و بی جا شدگان

comments 0

7770 Views

هندوکش –کابل : کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که با وجود برخی پیشرفت‌ها، هنوز هم عودت‌کنندگان و بیجاشدگان در افغانستان با چالش‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجه اند

این کمیشنری با اشاره به پیشرفت‌هایی که در مقایسه با سال گذشته انجام شده، خبر داده است که ۶۱ درصد پسران و ۳۶ درصد دختران بازگشت‌کننده در سال ۲۰۱۸ به آموزش دسترسی دارند؛ در حالی که این رقم در ۲۰۱۷ میلادی، به ترتیب ۵۵ و ۳۰ درصد بود.

نظرسنجی ملل متحد که روز چهارشنبه  نشر شد، نشان می‌دهد که ۲۷ درصد بازگشت‌کنندگان به خدمات صحی دسترسی ندارند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۳۱ درصد بود.

در این نظرسنجی آمده است: “فقدان مسکن، شغل، درآمد، امنیت غذایی، مراقبت‌های صحی و معیشت، موانع اصلی ادغام مجدد پایدار عودت‌کنندگان و سایر افغان‌های بیجاشده است.”

به گفتۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، این عوامل سبب شده است که جمعیت در حال حرکت افغانستان افزایش یابد.

در همین حال، این نظرسنجی از بدترشدن وضعیت امنیت غذایی بیجاشدگان و عودت‌کنندگان خبر داده است.

درآمد ۵۳ درصد بازگشت‌کنندگان و بیجاشدگان در سال ۲۰۱۸ میلادی، کمتر از ۵۰۰۰ افغانی بوده است.

آمار ملل متحد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۶ هزار افغان به صورت داوطلبانه از طریق برنامه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان بازگشته اند که ۷۳ درصد کمتر از سال قبل بوده است. وضعیت بد امنیتی و اقتصادی دلیل این کاهش گفته شده است.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments