متفی: برای عملی نمودن پروژه تاپي اراده قوی وجود دارد

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: وازرت معادن و پطرولیم میگوید که، حکومت جهت تطبیق نمودن پروژه تاپی گام های نخستین را برداشته و در این روز های کار عملی آن در افغانستان آغاز خواهد گردید.
سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم متفی افزود، در پهلوی مسیر تاپی، انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی، انتقال فایبر نوری، سرک ترانزیتی و راه اندازی خط ریل در مسیر چمن تورغندی نیز در نظر گرفته شده است.
متفی میگوید، پروژه تاپی افغانستان را به پل ترانزیتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل خواهد ساخت.
با آغاز این پروژه مردم در هرات رقص و پاکوبی نموده افزودند که جهت بخاطر تطبیق این پروژه با دولت از هر لحاظ کمک خواهند نمود.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *