طالبان دیگر هیچ حقی را به رسمیت نمی شناسند! // استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

حق حیات از جمله حقوق ابتدایی انسان های کرده زمین است به جز از گروه های تروریستی دیگر هیچ سازمان سیاسی و شبکه های که دیدگاه های مخالف با حکومت های شان دارند سراخ نداریم که این حق را به رسمیت نشناسند. از اساسنامه سازمان ملل متحد تا اعلامیه جهانی حقوق بشر ، اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی و آفریقایی و در واقع قانون اساسی تمامی کشور ها حق حیات را در ساختار حقوقی خود گنجانیده و آنرا به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر میشناسند. قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه در این کشور این اصل را به رسمیت شناخته و دستگاه حکومت خود را مکلف به حفظ جان ومال و مردم خود میداند. اما برعکس گروه طالبان که خود را مدافع حقوق مردم افغانستان میدانند همه روزه خون هزاران تبعه این کشور را در سراسر کشور به گونه های مختلف و به شیوه های غیر انسانی میریزند و برای تحقق اهداف خود هر وسیله را ابزار قرار میدهند . در طول هژده سال افراد ملکی از قربانیان واقعی جنگ بوده اند  اما در سال های اخیر شدت این قربانی به منظور امتیازگیری در قضایای سیاسی بخصوص پروسه صلح بیشتر شده است.

در یک ماه اخیر ما چندین حمله انتحاری از سوی طالبان در پایتخت کشور و ولایت بودیم که به اثرآن خیلی از اتباع این کشور به شمول دانش آموزان و مردم ملکی جان های خود را از دست دادند و یا زخم پرداخته معیوب شدند. طالبان برخلاف نورم های جنگی و قواعد حاکم بر نظام بین الملل و توجه به خواسته های مردم افغانستان مردم ملکی را یا سپهر جنگی خود قرار میدهند و یا وسیله تحقق ایدیولوژی خود. در آخرین  مورد از نقص حقوق انسانی از سوی این گروه میتوان حمله انتحاری این گروه را در ننگرهار بر شمرد . طالبان با انجام یک حمله انتحاری در یک محفل عروسی در ولایت ننگرهار بیش از بیست تن را شهید و زخمی نمودند.  این محفل عروسی از نزدیکان یک بزرگ قومی بنام ملک تور از قوماندان خیزش های مردمی درین ولایت بود . طالبان به منظور ختم دشمن خود تعداد از شهروندان این کشور را به  خون کشیدند . با وجود که طالبان به هدف خود درین حمله رسیدن و ملک تور را کشتند اما قربانی های اصلی این جمله باز هم کودکان و افراد ملکی بودند که هیچ نوع ربط به قضایای سیاسی کشور نداشتند بلکه تنها خواسته بودند در یک محفل خوشی اشتراک نمایند.

این نکته قابل ذکر است که مردم افغانستان با وجود که همه روزه قربانی اهداف گروه طالبان در سراسر کشور میشوند باز هم ازین گروه از طریق حکومت وحدت ملی خود خواسته اند تا به صلح لبیک گفته و از قتل و خون ریزی دست بردار شوند . اما دیده میشود که طالبان از ابتدایی ترین حق مردم افغانستان گرفته تا حقوق اساسی و مدنی و آزادی های فردی و اجتماعی مردم افغانستان را در ساحات تحت حاکمیت خود محدود و یا به نحوه عیار نموده اند که مطابقت به ایدیولوژی شان نماید و هم اکنون در مذاکرات صلح تلاش دارند تا آزادی های فردی و اجتماعی و حتی سیاسی مردم افغانستان را به خاطر تحقق خواسته های حامیان سیاسی و مالی خود به معامله بگیرند.

اما به نظر میرسد که گروه طالبان این نکته را نایده گرفته باشند که صلح خواهی مردم افغانستان و حکومت افغانستان به منظور تسلیمی شان به گروه طالبان نیست بلکه یک تفاهم است به منظور جلوگیری از خون ریزی های بیشتر . در غیر آن مردم افغانستان در کنار دولت خود به خوبی در گذشته و حال نشان داده اند که پاسخ کسانی را که خون های شان را به ناحق میرسد چگونه بدهند.

Share this page to Telegram

Comments