طالبان حتی برافراد خود هم ترحم نمیکند

comments 0

2 Views

هندوکش – فاریاب : گرچه طالبان همواره شعارهای توخالی اسلام واسلامیت را سرمیدهند وگاهی هم برای اینکه افراد خود را سوژه دهند ویاهم دیگران را به صفوف خویش جلب وجذب کنند برایشان از وفاداری امارت درمقابل افراد شان داستان ها میسرایند اما درواقعیت طالبان فقط به باداران خارجی شان وفادارهستند وبس ولی به خدمات وفداکاری افراد خویش وقعی نمیگذارند چنانچه نمونه بارز ان کشتن شراف الدین یکتن از سرگروپان اسبق این گروه میباشد
شراف الدین از سرگروپان اسبق گروه طالبان چندی قبل به پروسه صلح دولت یکجا شده بود شامل نیروهای خیزش مردمی گردیده وبه حیث قوماندان پوسته داخل بازار ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب ایفای وظیفه میکرد
نامبرده دریک اقدام پوسته را به نفع طالبان گروهیکه وی قبلا عضویت ان را داشت سقوط داد وچند عراده موتر رنجر وسلاح های مختلف نوع را به طالبان تسلیم داده وبه گروه طالبان پیوست اما طالبان نامبرده را درمنطقه سرای قلعه ولسوالی خواجه سبزپوش کشته وموتروی را باخود بردند
این درحالیست که این گروه به اشاره باداران خارجی شان حتی برطرفداران ووفاداران خود هم ترحم نمیکنند وپیوستن به این گروه بجز مورد استفاده ابزاری قرار گرفتن وبنام اسلام با برادران مسلمان جنگانیدن کدام سود دیگر ندارد
عاطفه مصمم

Share this page to Telegram

Comments