صیاد : جلوسبوتاژانتخابات گرفته شده است

comments 0

1599 Views

هندوکش – کابل : گلاجان بدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات میگوید ، عمال داخلی وخارجی برای ناکام ساختن پروسه انتخابات تلاش میکنند
کمیسون انتخابات درنشست با جوانان وجامعه مدنی گفت پروسه با نگرانی ها مواجه بود اما اکنون این معضله حل گردیده است
صیاد اطمینان داده است که برای انتخابات امادگی کامل گرفته شده است وبه هیچ کس اجازه داده نمیشود که انتخابات را به نفع خود برگرداند
وی بالای مردم صدا کرد که درانتخابات اشتراک کنند تا حق رای شان بیجا به مصرف نرسد
همجنان کمیسیون بالای مخالفین مسلح صدا کرد که برای تغییرد واینده روشن برای مردم اجازه دهند
رییس کمیسون گفت که درمقابل هیچ نوع فشار سرخم نخواهد کرد وانتخابات را بصورت بیطرفانه برگزار خواهد کرد
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments