شهداء پرچم داران راه آزادی و استقلال کشور!// استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

سالروز شهادت قهرمان ملی  کشور شهید احمد شاه مسعود و گرامیداشت از هفتۀ شهید را در حالی آغاز می کنیم که حوادث تروریستی و رویداد های مدهش امنیتی که توسط دشمنان قسم خورده مردم افغانستان سازماندهی می گردد روان مردم ما را پریشان ساخته برعلاوه متاسفانه آهنگ قوم، زبان، تبار و مذهب را عده یی طبق فرمایش استخبارات متخاصم منطقه برای ایجاد بی اتفاقی بین مردم ما بلند نموده  و کشور را از چارسو مورد تهدید قرار داده اند.

آرزومندی قلبی ما اینست که در میان این همه آشفتگی ها، با ارج گذاری به شهدای افغانستان بخصوص نیروهای دفاعی و امنیتی، بتوانیم جلوه های وفاق، همبستگی، همدلی و همزبانی را به نمایش بگذاریم، که ازین رهگذر نفس حضور گرم و شکوهمند همۀ مان از هر تبار و قشر و مذهب و زبان، از یکسو حقانیت مبارزات مردم و نیروهای امنتیی  ما را در برابر دشمنان و تروریزم صحه میگذارد و از سوئی هم روحیۀ وحدت ملی را در میان مان تقویت میبخشد.

در تلخ ترین روزگاری که سرزمین ما را سایۀ ظلمت، تاریکی، ترور و تباهی فراگرفته بود و هریکی آیۀ یاس میخواند، قهرمان ملی کشور یکجا با مقاومتگران قهرمان با ایمان به خدا، روحیۀ بلند و ارادۀ محکم از منبر جهاد و مقاومت، قامت برافراشت و صدا زد که ” ای مردم، اگر به اندازۀ کلاهم جای باقیست، من در این وطن باقی خواهم ماند و در مقابل دشمنان این سرزمین (استخبارات متخاصم، تروریزم منطقوی و دهشت القاعده) میرزمم و تا آخرین قطرۀ خون مقاومت را ادامه خواهم داد”. به جهانیان فرياد زد، “امروز تروریزم مشکل ماست، فردا دامن شما را نیز خواهد گرفت.” همان گفت و همان شد. آن مقاومت تاریخی و وفاق ملی بود که روزنه های امید را گشود، جانمایۀ شد برای حفظ استقلال کشور، داعیۀ گردید برای تداوم راه و میراثی ماندگار در حافظۀ ملی نسل امروز مان، و اما مسعود با عهدی که با خدا، وطن و مردم بسته بود ایستاد و با قطرات خون خود حافظ استقلال کشور گردید استقلالی که امروزه نیز نیروهای با شهامت امنیتی مان در مبارزه بر حق علیه تروریزم حافظ آن اند.

امروزه وقتی سخن از وحدت ملی و سیاسی میزنیم، درسی است نه چندان دور از خاطره هایمان که باید به نسل جوان سینه به سینه انتقال یابد. با پیروی از اخلاق و اندیشه های قهرمان ملی و جوهرۀ معنوی جهادگران و شهدای راستین نیروهای قهرمان امنیتی، این روزها را بايد با حفظ روحیۀ هفته ای شهید، در یک فضای معنویت، آرامش، وحدت، با درود و دعا، تکریم و نیایش و برقراری پیوند روحی با شهدا سپری نمود. روز هائی که قطعاً بدور از دغدغه های سیاسی، کشمکش و خشونت، در يك همصدائی و همگرائی، وحدت ملی و سیاسی مان را تمثیل نمايد.

در اخیر از تمام هموطنان ما آرزومندیم که روحیه وحدت ملی و سیاسی کشور را حفظ نموده و از دامن زدن به تعصبات قومی و تباری که از آرزوهای دشمنان است خودداری ورزند و با نیروهای امنیتی افغان به همکاری همه جانبه شان ادامه دهند تا دشمن نتواند با استفاده سوء از وضعیت کدام حادثه تروریستی را خلق و روح روان مردم مارا بیشتر از بیش آسیب برساند.

                                                                                                                      و من الله توفیق

 

Share this page to Telegram

Comments