سفیراتحادیه اروپا: دروازه برای گفت وگوهای صلح باز است

comments 0

15 Views

هندوکش_کابل : سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نشست ازبیکستان را برای افغانستان بسیار مهم می داند و می گوید که پیام اتحادیه اروپا در این نشست این خواهد بود که طالبان به پیشنهادهای حکومت افغانستان پاسخ بدهند تا راه برای آغاز گفت وگوهای صلح باز شوند.
قراراست یک نشست جهانی که در آن روند صلح افغانستان نیز به گفت وگو گرفته شود، فردا در ازبیکستان برگزار شود.

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، می گوید: هیچ شکی نیست که این نشست برای صلح افغانستان یک نشست مهم است که پیشنهاد های صلح حکومت افغانستان را در نشست کابل دنبال می کند. کشورهای منطقه و جهان در نشست تاشکند دیدگاه های شان را در بارۀ صلح افغانستان هماهنگ می سازند.
وی می افزاید: دروازه برای گفت وگوهای صلح باز است؛ بی گمان که در این روند میان دو طرف پرسش هایی وجود دارند، اما مهم این است که یک بار این گفت وگوها آغاز شوند – کاری که تا هنوز نشده است.
در همین حال، شورای عالی صلح می گوید که در این نشست، نماینده گان بلند پایه از کشور های منطقه و جهان بر طالبان و پشتیبانان این گروه فشار خواهند آورد تا به روند صلح بپیوندند.
سید احسان طاهری، سخن گوی شورای عالی صلح می گوید : در این کنفرانس فشارها بر طالبان بیشتر می شود تا به روند صلح بپیوندند و حمایت گسترده از پروسه صلح افغانستان به رهبری حکومت صورت می گیرد.
انتظار می رود که در پایان این نشست دو روزه، دیدگاه های شرکت کننده گان این نشست در اعلامیه یی بازتاب یابند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments