سفر مقامات بلند رتبه امریکا به افغانستان و هشدارهای پی در پی برای حکومت پاکستان

comments 0

0 Views

این یک حقیقت آشکار است که تروریزم وافراط گرائی در جهان به یک تهدید بین المللی تبدیل شده که قدرت های بزرگ بخصوص(امریکا) بازی گر اصلی در امر مبارزه با تروریزم وافراط گرائی در حمایت وپشتیبانی سازمان ملل متحد وبانک جهانی شناخته شده ، بدین منظور دولت امریکا باداشتن اقتصاد بزرگ وداشتن تسلیحات وتجهیزات مدرن نظامی ام در بخش زمینی وهوائی نقش عمده واساسی را درتعین سرنوشت ملت های که از ناحیه تروریزم وافراط گرائی آسیب دیده اند را بادیدگاه ساحه نفوذ ،تسلط حاکمیت وتضعیف مخالفانش در سراسر دنیا دارد اما در مقابل یک عده احزاب افراطی اسلام گرا واحزاب سیاسی دیگرکه در سطح جهانی ودر حمایت وپشتیبانی عده از کشور های اسلامی تند رو وغیر اسلامی گروه های تروریستی مذهبی را تحت نام(القاعده، طالب وداعش…) را بنام مبارزین اسلام که در اصل تطبیق کنندگان اهداف بزرگ سازمان های تروریستی اند را به شکل ابزارجنگ در کشور های اسلامی ودر مقابل مسلمانان غرض رسیدن به اهداف روز افزون غرض نیل به اهداف شوم خویش استفاده اعظمی مینمایند که بهترین گزینه ترویج تروریزم برای رهبری وسازمانده گان تروریزم بین المللی سازمان استخبارات(آی اس آی) میباشد چون این سازمان غرض بدست آوردن امتیازات مادی دست به هر کاری میزند وبه بسیار سادگی توان تطبیق برنامه های در از مدت وکوتا مدت بادارانش رادارد چون در یک کشورتندرو مذهبی با داشتن بیشتر از چهل هزار مدارس دینی و با استخدام عده از اساتید این مدارس روند سرباز گیری، تعلیم وتربیه وآموزش نظامی در بخش حملات مسلحانه، انتحاری وانفجاری را آموزش دیده وتحت نام فدائیان اسلام در مقابل مسلمانان از آنها استفاده اعظمی مینایند که بیشترین آسیب رااز ناحیه تروزیرم دولت و مردم افغانستان طی سه ده گذشته متقبل شده اند که با روی کار آمدن دولت وحدت ملی وپالیسی روشن شخص رئیس جمهوری افغانستان درامر مبارزه با گروپ های تروریستی وبا داشتن سیاست خارجی روشن وبا در نظر داشت قوانین بین الدولت ها موفق شد تا به جهانیان الخصوص دولت آقای ترامپ واضح ساخت که منبع تروریزم وافراط گرائی حکومت پاکستان وسازمان استخباراتی آنکشور میباشد، روی این ملحوظ دونالد ترامپ در اجلاس آنکشور جنگ طولانی آنکشوررا در افغانستان به بحث گرفته ودرنتیجه به طور واضح از دولت پاکستان خواست تا پناگاه های طالبان وسایر گروه تروریستی رادر خاکش مسدود  نموده و از همکاری با تروریزم دست بردارد ورنه باواکنش تند دولت امریکا مواجه خواهند شد، اما دولت پاکستان قضیه را تا الحال جدی نگرفت.

رئیس جمهور ترامپ به معاون و وزارت دفاع امریکا  دستور نابودی تروریزم را در سطح افغانستان ومنطقه را صادر نمود که در قدم نخست مایک پینس معاون رئیس جمهور ترامپ طی یک سفراز قبل اعلام ناشده به کابل آمد ودر یک نشست خبری در افغانستان ابرازداشت که پناگاه های گروهای تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند در خاک پاکستان بوده واز دولت پاکستان خواست تا هرچه عاجل این پناگاه ها رامسدود نماید در غیر آن به مشکل خود گرفتار خواهند شد، به تعقیب سفر معاون رئیس جمهور جان متیس وزیر دفاع امریکا با یک پیام واضح برای  نابودی گروپ های تروریستی وارد افغانستان شد بعد از دیدار بامقامات رهبری دولت افغانستان، سربازان آنکشور ونیروهای دفاعی وامنیتی افغان ابراز داشت که نیروهای افغان در امر مبارزه با تروریزم موفق شده وطی سال آینده دشمن توانائی مقابله رادر مقابل قوت های پولیس واردوی افغانستان را نخواهد داشت چون قضیه جنگ طولانی امریکا در افغانستان مورد توجه مقامات ذیصلاح آنکشور قرار دارد بتاریخ اول جدی سال روان یکبار دیگر رابرت ورک معاون وزیر دفاع امریکا بادید مبارزه با افراط گرائی ونابودی تروریزم وارد افغانستان  گردید بعد از دیدارو روحیه بخشیدن به سربازان کشورش ابراز داشت که شما مبارزه تان رادر مقابل تروریزم جهانی ادامه دهید دولت و مردم امریکا از شما ونیروهای امنیتی افغان حمایت میکند در نشست که در افغانستان داشت یکبار دیگر زنگ خطر رابه دولت وسازمان(آی اس آی) به احتزاز درآورد تا از پشتیبانی هراس افگنان درکشور شان دست بردارند ودر روند صلح افغانستان مردم این کشور را یاری رسانند در غیر آنصورت منزوی خواهند شد .

محمد توفیق عظیمی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *