رییس جمهور : کلمه زورمند درقاموس ما نیست

comments 0

1049 Views

هندوکش – کابل : ازین پس کلمه بدمعاشی زورگویی درقاموس ما جاه ندارد وبا هرنوع زورگویی مبارزه صورت میگیرد
رییس جمهور غنی دربادغیس گفته است که بمنظور بهبود امنیت در ولسوالی های ناامن اقدام صورت میگیرد
غنی با مردم بادغیس تعهد نمود که برای مسج جامع این ولایت ۳۵ میلیون افغانی تخصیص درنظربگیرد
رییس جمهور درضمن از پروژه های انکشافی دربادغیس نیز یاداوری نموده افزود سرک قیصارالامان بزودی به بهره برداری سپرده میشود ودرسه ماه اینده درولسوالی قادس کار ایجاد بند اب در ولسوالی قادس اغاز میگردد.
امیر حسین سلجوقی

Share this page to Telegram

Comments