رییس جمهور غنی به کشور برگشت

comments 0

3 Views

هندوکش – کابل: رییس جمهور محمد اشرف غنی که بمنظورداشتراک دردنشست ژنیو به سویس رفته بود دوباره به کشور برگردد
این نشست که درپیوند به صلح افغانستان برگزارکردیده بود برای دو روز ادامه داشت درین نشست کشور های اروپایی وعده کمک بیش از 500 میلیون دالر برای افغانستان دادند تا برای انتخابات و بخش هایدعدلی وقضایی به مصرف برسد .
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments