رییس جمهور : انتخابات اولویت ماست

comments 0

30 Views

هندوکش – کابل : انتخابات درسردستور کار حکومت وحدت ملی قراردارد وبه وقت وزمان ان برگزار میگردد
رییس جمهور غنی چاشت دیروز درنشست که درپیوند به انتخابات تدویر گردیده بود گفت ، با بزرگان وشخصیت های سیاسی صحبت ها ورایزنی جریان دارد وبا رسانه ها وجوانان نیز صحبت کرده است
رییس جمهور درین نشست درموارد چون تامین امنیت انتخابات ، ثبت نام رای دهندگان ، اگاهی دهی عامه تعیین افراد درکمیسیون انتخابات درولایات نیز صحبت نمود
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments