ریاست اجراییه : اقدامات برضد فساد صورت گرفته است

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان دربرابر گزارش سیگار مبنی برعدم توجه حکومت به مبارزه با فساد واکنش نشان داد
ریاست اجرائیه میپذیرد که تا هنوز فساد بطور کامل از بین نرفته است ولی درین راستا از اقدامات که تاکنون صورت گرفته است نباید نادیده گرفته شود
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد جدی است و دست‌آوردهای نیز در این زمینه وجود دارد.
آقای میثم میگوید که مبارزه با فساد زمانگیر است و نمی‌توان در کوتاه مدت از آن جلوگیری کرد.
نامبرده افزود که حکومت وحدت ملی اراده قاطع درامر مبارزه با فساد اداری دارد ومرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد یکی از اقدامات جدی درین راستا میباشد وتاکنون تعدادی زیادی را محاکمه نموده است .
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments