دایه مهربان تر از مادر // استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

خداوند خالق و مالک این کون و مکان زمانیکه انسان را خلق کرد از همه کیف و کان او با خبر بود و جهت زندگی سالم در این کره ارضی یک سلسله قوانین و مقرارت را با فرستادن پیامبران اش در هرزمان از جنس انسان وضع نموده تا باشد انسانها خصوصآ مسلمانها در امن و امان زندگی نمایند چناچه در یکی از آیات کلام الله مجید خویش می فرماید فی القصاص الحیات یا اولی الباب یعنی در تطبیق حکم شرعی قصاص حیات اجتماعی نهفته است بدین مفهوم کسیکه نظم اجتماعی جامعه را بر هم می زند و حقوق انسانها را تلف میکند و مرتکب ظلم و جنایت میشود اصولا بخاطر اعاده نظم وحیثیت و آبروی فرد و جامعه مجرمین و قانون شکنان را جهت تنبیه و اصلاح مجازات می نمایند والی شیرازه اجتماعی از هم می باشد و ظلم و بی عدالتی و بی بند وباری جامعه را فرا میگرد.

اجرای حد شرعی که یکی از احکام الهی است در صورت ارتکاب جرایم شخص از طرف محاکم مورد مجازات قرار میگرند بدون کدام استثنا از طرف محاکم بالای مرتکبین جرایم تطبیق میگرد اما بعضی ها بخاطر خوشنودی غیر الله از تطبیق این امر خداوند متعال طرفه میروند و خود را بشردوست و حامی حقوق انسان میدانند خداوند که خیر و مصلحت جامعه انسانی را در تطبیق حکم شرعی برای بنده گان خود منوطه دانسته و تجربه هم بوضاحت نشانداده که در جوامع یکه حکم الهی تطبیق میگردد گراف جرایم کاملا پاین است اما دست کم گرفتن احکام الهی که از همه جانب خیر و مصلحت جامعه را تضمین کرده اصولا روان اجتماعی را در صورت عدم تطبیق متضرر می  سازد تعلیق حکم اعدام در افغانستان مجرمین را جسور و گراف جرایم را افزایش داده که در نتیجه امنیت اجتماعی تضعیف و کار مسولیت نیروهای امنیتی وکشفی را دشوار ساخته است زیرا مجرمین میدانند که با ارتکاب هرنوع جرم در صورت گرفتار شدن حیات شان بخطر مواجه نیست و منحیث مهمان از برکت مدافعان کذای حقوق بشر در زندانها که فعلا حکم مهمان خانه تمام عیار را بخود گرفته و قصه ها باور نکردنی هم از فحشا و گناه از آنجا ها به بیرون درز کرده است مدعیان مدافعین حقوق بشر نمیدانم چرا اینقدر کودن بی شعور اند که از ظالم دفاع میکنند و قربانی جنایات را که مظلوم قرار گرفته اند و نیاز به کمک و همکاری دارند پشت نموده اند و در کنار ظالم استاده میشوند و حق و عدالت را زیر پا می کنند نمونه های زیادی موجود است که مجرمین متکرر و دیگر مجرمین که حیثت و عزت اجتماعی را ضربه زنده اند و مردم زیادی از آن ناحیه متنفر شده اند ودر تازه ترین جرایم دسته جمعی که از طریق رسانها خبر آن نشرو پخش گردیده حیثت و اعتبار مکاتب و معارف را زیر سوال برده و به آبرو و عزت صد ها خانواده بازی شده ولطمه بر اعتبار دولت و حکومت وارد گردیده بنآ دفاع از مرتکبین همچو جنایات آیا قابل بخشش و حمایت حقوق بشر است قضاوت به خواننده گان گرامی.

Share this page to Telegram

Comments