خواست های ازادیخواهان پشتون پذیرفته شد

comments 0

823 Views

هندوکش – پاکستان : تورن جنرال اصف غفور سخنگوی نظامی پاکستان گفته است ، که دولت پاکستان خواست های مهم حرکت ازادیخواهان پشتون را پذیرفته است
نامبرده مدعی گردیده است که این حرکت بیشتر از افغانستان مورد حمایت قرار گرفته است
گفته شده است ، که خواست های این جنبش تغییرنموده است وخواست های مهم شان پذیرفته شده است ولی منظور پشتین رهبرحرکت ازادیخواه پشتون به جواب ادعا ها گفته است ، که خواست هایشان همان است که قبلا بود ودرچارچوب قانون اساسی پاکستان صورت گرفته است
این بارنخست است که نظامیان پاکستان درمورد حرکت ازادیخواهانه پشتون ابراز نظرمینمایند
دادان وزیری

Share this page to Telegram

Comments