خشونت روحی طالبان علیه مردم افغانستان // نیلوفرمستعد

comments 0

1 Views

خشونت یک مفهوم عام است، و هنگاهمی که بر ذهن و روح انسان ها تاثیر گذار میشود، به آن خشونت روانی اطلاق میگردد. عاملین خشونت، بخصوص خشونت روانی برای یک فرد یا جمع، میتواند همه وابستگان و غیر مطعلقین که با آنها در داد و ستد استند، باشند. اما مسبب اصلی تشدد ذهنی برای افراد در سطوح ملی و بین المللی موجودیت گروه های تروریستی و خونخوار های جهانی است. این گروپ ها در هر جایی از زمین که لانه های شان را اعمار کرده اند خانه های امن سایر انسان ها را یا بصورت فزیکی یا روانی ویران کرده اند. در افغانستان این وظیفه شوم بدوش طالبان است تا با آوردن چندین جانبه فشار مررم مارا از زندگی سیر کنند و با ازبین بردن روحیه انکشاف و پیشرفت در اذهان عامه، راه رسیدن به هدف شوم خود را بیشتر ساده کنند. خشونت در ذات طالبان است و طالبان بدون خشونت قابل تصور نیستند. مردم خسته از جنگ افغانستان از جوانب دیگر نیز با مشکلات محاصره شده اند. فقر از یک جناح، اعتیاد از طرف دیگر و صدها مشکل روحی روانی دیگر که عامل اصلی آن دشمنان مردم افغانستاد استند. با اینهمه جنجال روحی، طالبان نیز سهم خود را در بدتر سازی اوضاع روانی مردم ایفا میکنند. طالبان سالهاست که انواع مظالم را علیه مردم ما مرتکب میشوند، که باعث تخریب روحیه مثبت در آن ها شده و این یکنوع خشونت روانی محسوب میشود. آنها بار ها اعمال خشونت بار انجام داده اند که باعث تضعیف سلامت روانی مردم گردیده است و در اذهان عامه ترس، رعب و وحشت را جا داده اند. این اعمال شامل، محاکم صحرایی، حملات انفجاری و انتحاری، تجاوز به جان و مال مردم، اتخاذ عواید مالیاتی به عناوین مختلف از مردم و اسکان شان در نقاط پر ازدحام و میان مردم، باعث میشود تا فکر مردم را رنجور کنند و نگذارند مردم به راحتی به امور روزانه شان برسند. اما اکنون که طالبان دست توافق به کاهش خشونت داده اند، امیدست این زاویه خشونت را که بر روان مردم تاثیر منفی دارد، را نیز کاهش دهند. و این اقدام شان باعث شود تا در سازش مناسب با مردم عام قرار گرفته وترک سنگر کنند و خود به آغوش وطن و خانواده هایشان پناه ببرند. طالبان باید بدانند که جنگ دیگر راه حل نیست، و با انواع خشونت و مظالم نمیشود به هیچ هدفی نایل شد. خشونت را کنار بگذارید و طی این مدت که دل هموطنان تان را رنجانده اید، بدست آرید. اگر شما بنام جهاد فی سبیل الله ایستاده بودید، اکنون ختم شد و با توافق کاهش خشونت افشاء گردید که چنین چیزی در باطن شما موجود نیست. پس بیایید و با خانواده های تان در کمال صمیمیت و صلح زندگی کنید. و در رشد و ترقی کشور خود سهم بگیرید تا اینکه به ویرانی آن بیفزاید.

Share this page to Telegram

Comments