خرابی هوا در کریمیه سبب بستن مکاتب گردید

comments 0

46 Views

هندوکش – روسیه : در کریمیه روسیه نسبت خرابی هوا تمام مکاتب بسته شده اند

مقامات  درکریمیه میگویند در هوا گاز سلفر مخلوط گردیده که خطر مسموم شدن اطفال را تهدید میکند

این مقامات میگویند موجودیت یک فابریکه کیمیاوی که مواد گاز سلفر استفاده میکند که سبب الوده شدن هوا گردیده است

کریمیه در سال ۲۰۱۴ در نتیجه یک ریفریندام از اوکراین جدا شده وتحت تسلط روسیه گردید

اداره هواشناسی جهانی علت الودگی هوا را همین استفاده فابریکه از گازات میدانند

محمد حنیف بیدار

Share this page to Telegram

Comments