خدمات پوستی توسعه میابد

comments 0

36 Views

هندوکش – کابل : وزارت مخابرات وتکنولوژی تلاش دارد تا ۵۰ فیصد مردم کشور را با تکنولوژی عصری تحت پوشش قرار دهد
اداره افغان پست از درک پوست طی یک ونیم سال تقریبا یک ملییارد افغانی عواید بدست اورده وبا استفاده از سیستم جدید عواید بیشتر میگردد
با توسعه افغان پوست درکنار بدست امدن عواید در امر انتقال اموال نیز سهولت ایجاد میشود
درهمین حال با توسعه افغان پوست برای عصری سازی این نهاد با تکنولوژی جدید قرارداد امضا نمود
اکنون دربیشترین ولایات سهولت خدمات پوستی موجود است اما بیشتر انها فعالیت ندارد اما با سیستم جدید مردم از سهولت زیاد برخوردارمیشوند
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments