حکمتیار برای تذکره الکترونیکی نام نویسی نمود

comments 0

3 Views

هندوکش – کابل : گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای اخذ تذکره برقی نام نویسی نمود
حکمتیارمیگوید ،کسانیکه بادرج کلمه افغان مخالف هستند به اشاره بیگانگان ماموریت خویش را به پیش میبرند
حکمتیار میگوید ، افغانیت واسلامیت هویت ملی ما است وهیج کسی نمیتواند این حق را ازمابگیرد
رهبرحزب اسلامی یکبار دیگر برشفافیت انتخابات تاکید نموده وتقلب را پذیرفتنی ندانست واحزاب نباید درانتخابات مداخله کنند
حکمتیار از تمام افغانها خواست درکنار شرکت درانتخابات تذکره برقی نیزبگیرند
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments