حرابت وبغاوت طالبان علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ازدیدکاه اسلام/ شمس حقجو

comments 0

1 Views

گروه های افراطی ازحقیقت دین مبین اسلام آگاهی ندارد ویا اگرآگاهی دارند برضد اوامر، فرمان وهدایت الله جل جلاله وبرضد احادیث پیامبربزرک اسلام عمل میکنند طالبان در طول سه دهه اخیر جنگ خانمان سوز وویرانگر با ارتکاب جنایات وانجام اعمال ترورستی وتخریبی وبا سوء استفاده از نام دین وشریعت ملت مظلوم ودرد دیده را بخاک وخون کشانیده که این عمل آنان مورد خشم وغضب خداوند (ج) قرار گرفته در دنیا خوار وذلیل ودر اخرت به کیفر اعمال ایشان خواهند رسید که بدون شک اعمال باداران آنان در حقیقت جنایتی است نا بخشودنی وخداوند (ج) متجاوزین وظالمین را نمی بخشد چون دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک دولت قانونی ومشروع میباشد که در جوامع بین المللی پذیرفته شده.

تمامی دساتیروفرامین آن مطابق ایات قرانی واحادیث نبوی طبق مذهب حنفی می باشد که مخالفت بااین نظام از جمله باغی وقطاع الطریق محسوب می شود.

گـروهـی کـه بـرضـد مـردم وجـامـعـه دسـت بـه جـنگ وقـطاع الـطریقی زده نـظـم وامـن جامعه را خلاف دسـا تیر اسلام برهم می زنـند  ازاین جهت  این جرم را  درشریعت بنام حرابت یاد نموده اند.

حرابت عـبارت اسـت ازخـروج یـک فـرد یـایـک گــروه خـواه مسـلـمـان بـاشـنـد یـا غـیـر مسـلـمـان (ذمـی ، حـربـی) درجـامـعـه اسـلام بـه هــدف ایـجـاد هــرج  ومـــرج ، قــتــل اخــذ امــوال مــردم ، ازبــیــن بـردن کــشت ومـــواشی مــردم وانجام هـر عمل ضد  حاکمـیت تـوسط اتـباع که مـنـتـج به اخلال نـظم عامه کردد.

گروه طالبان یک گروه باغی ، قــــاتل ، فاسد ،سارق ومحــارب با خـدا ورسول او می باشد که آیه مبارکه :

انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله الایه (33) ســــوره مـــــائــده بــیانـــــگر آن مـــی بــــاشــــد.

ترجمه : جز این نیست سزای کسانی که با الله وفرستاده اش می جنگند ودر زمین برای فساد وتبهه کاری می کوشند ، تنها این است که کشته شوند یابه دار کشیده شوند یا دست ها وپاهای شان برخلاف یک دیگر بریده شود یا از سرزمین (که درآن هستند) تبعید شان کنند . این خواری ورسوایی آنان در دنیاست وعذاب بزرگی در آخرت (پیشرو) دارند.

در اسلام درمورد قطاع الطریقی ” رهزنی” اختطاف ، ترور ، دهشت افگنی وانواع دیگر فساد وعید شدید آمده است وانجام دهندگان چنین اعمال محاربین با الله “ج” ورسول الله “ص” شمرده شده اند .

طالبان تاهنوز انسان های بی گناه این سرزمین را به اشکال مختلف به قتل رسانیده اند، که حدود الله را نقض نموده است. و با الله ج در جنگ اند.

Share this page to Telegram

Comments