برنامه های مسلک آموزی برای زندانیان کندز

comments 0

0 Views

هندوکش – کندز: برای زندانیان ولایت کندز برنامه های روی دست گرفته شده است که آنان بعد از رهائی شان بار دوش جامعه نه بلکه خدمتگار مردم باشند.
پولیس کندز زندانیان این ولایت را در بخش های مختلف مسلکی و حرفوی تعلیم میدهد.
خیاطی، نجاری، کمپیوتر، صنایع دستی و سایر حرفه ای دیگر در زندان کندز به زندانیان تدرس میشود که آنان میتواند از این فرصت استفاده نمایند و بعد از رهائی شان به یک مسلک بلد باشند.
زندانیان هم از این عمل خوشحال هستند که بعد از رهایی شان میتواند یک کار و بار مسلکی را برای شان آغاز نمایند.
اکنون زندانیا ولایت کندز خیلی خورسند اند چون از طرف آنان مصروفیت دارند و از سوی دیگر برای کسب درآمد حرفه می آموزند.
نجیبه سروری

Share this page to Telegram

Comments