برف آب شد به قله، زمستان بهار شد

comments 0

0 Views

برف آب شد به قله، زمستان بهار شد
قندیل ها، که یخ زده بود، آبشار شد
پامیرعقده های دلش درگسستن است
آن عقده ها که باز شده چشمه سار شد
«جامی» بدست، شهر هرات آمده به بلخ
هنگامه های میله ی سرخ مزار شد
میل شمال کرده «شمامه» زبامیان
صوری دمیده، «غلغله ها» درتخار شد
گلهای سرخ پیرهن یار جان گرفت
باغی پر ازانارشد و قندهار شد
چون دختری زشهر بدخشان رسید سبز
لبخند زد بهار وغزل شاهکار شد
نوروز جرعه ای است جهان را زجام بلخ
جامی که «جم» گرفت وجهان شهر یار شد
نوروز فصل جوشش شعر وشکوه خاک
از بلخ چارسوی جهان رهسپارشد
در غزنه رفت شکل سنایی بهار داد
شهر هرات خواجه یارو د یار شد
شیراز رفت حافظ و سعدی پدید گشت
تبریز رفت شمس از او یادگار شد
دربحر هند موج غزل آفرید، ناب
بیدل به موج زد، که بر آمد، بهار شد
آسان بلند گشت زجا بیرق سخی
شاید بهار در وطنم ماندگار شد!
قنبر علی تابش

Share this page to Telegram

Comments