با نامزدان متخلف برخورد جدی صورت میگیرد

comments 0

3 Views

هندوکش – کابل : کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کسانیکه قبل از وقت کمپاین میکنند با انها برخورد قانونی صورت میگیرد
انها میگویند کمپاین کردن قبل از وقت قابل قبول نبوده وهیچ نوع عذر پنداشته نمیشود وکسانیکه لوحه های تبلیغاتی را درهرجا نصب کرده اند به جریمه نقدی محکوم میگردند
نامزدان پوره دوماه بعد میتوانند به کمپاین های انتخاباتی شان بپردازند
اما بعضی از نمایندگان کابل با استفاده از بلبورد ها به کمپاین پرداخته اند
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments