بازگشایی یک مکتب در ولسوالی محمد اغه

comments 0

2 Views

هندوکش – لوگر : در ولسوالی محمد اغه واطراف پل علم بعضی از مکاتب که بسته شده بود دوباره باز شد
عبدالولی کلیوال رییس معارف لوگر میگوید به میانجیگری بزرگان قومی این مکاتب بعد از دوهفته از سوی مخالفین بسته شده بود دوباره باز شد
درین مکاتب ازمون چهارنیم ماهه اخذ نگردیده بود وریاست معارف گفته است که با امدن متعلمین امتحان اغاز میگردد
طالبان در واکنش به عملیات قطعه صفریک امنیت ملی مکاتب را درمحمد اغه وپل علم بسته بودند
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments