امریکا بازهم با طالبان مذاکره خواهد کرد

comments 0

11 Views

هندوکش – کابل : گفتگو ها میان طالبان وامریکا بازهم در کشور قطر برگزار خواهد گردید
معتصم اغا جان وزیر مالیه اسبق طالبان به رسانه ها گفته است که مقامات امریکایی با طالبان درقطربصورت مستقیم صحبت نموده اند وامکان دارد این گفتگو ها دراینده نیز صورت گیرد
اغا جان میگوید گفتگودرسطح پایین بوده وتا اینکه بتدریج به سطح بلند برسدواین دیدار دوجانبه تا زمانی ادامه خواهد پیدا کرد تا دوطرف به یک موافقه برسد
درهمین حال نماینده طالبان درقطراین اظهارات را رد کرده وگفتند درفرصت مناسب با رسانه ها صحبت خواهد نمود
ازین قبل گزارش ها مبنی بردیدار معاون اول وزارت خارجه امریکا الیس ویلزبا طالبان درقطر منتشر گردیده بود
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments