الخندق نام عملیات بهاری طالبان

comments 0

1619 Views

هندوکش – کابل : گروه طالبان از اغاز عملیات بهاری شان تحت نام (الخندق) خبردادند
گروه طالبان با پخش خبرنامه از اغاز عملیات بهاری این گروه زیرنام خندق درافغانستان خبردادند
درخبرنامه امده است که این عملیات درواکنش به اعلام استراتیژی امریکا درقبال طالبان راه اندازی گردیده است
خبرنامه میافزاید که موجویت نیروهای خارجی درافغانستان سبب طولانی شدن جنگ درین کشور است
این درحالیست که دولت افغانستان منتظرپاسخ طالبان به بسته پیشنهادی صلح که درنشست کابل به این گروه پیشنهاد گردیده بود میباشد
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments