افراطیون مذهبی کی ها اند!// استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

افراطیون دینی یا متعصبین مذهبی که به اثر تعلیم و تربیه ناقصی طراحی شده اعیار که در ادوار تاریخ ایام بکام شان بود و آفتاب در قلمروشان غروب نمیکرد بخاطر بقایی حکمروای فاسد شان بر ملت های پابند آئین های آسمانی بعداز تشخیص نقاط ضعف و افوال دهنده سطره استعماری شان در پهلوی دیگر ابزار و بکارگیری تلبیساط نفاق افگنانه شیطانی شان باورهای دینی و مذهبی را که انسجام دهنده اجتماعات بشری انگیزنده توده های ضد استعماری و روحیه استقلال خواهی است، تشخیص دادن و با مهارت شیطانی خاصه خود شان در سدد طراحی نمودن اعتقادات و باورهای جدید دینی و مذهبی با اشکال و انواع مختلف برآمدن که یکی از آن شیوه ها ترویج افراطیت درمیان پیروان ادیان بمنظور ترد و منزوی شدن موحدان درجوامع بشری بوده که باجا زدن تغییرات و تحویلات زیادی از احکام دینی را بلوسیله تخصیص کارکشته شان تحویل مراجع با اعتبار دینی دادن و با شیوع بخشیدن آن عقاید افراطی در مدارس دینی فارغ تحصیلان زیادی را با عقاید معلول و مریض به جامعه اسلامی تحویل دادن که اضرار بیشمار آن که شامل تعصبات مذهبی وغیره میباشدکه منجر به کشت خونهای وقت و ناوقت دراکثر مناطق قلمروی عالم اسلام در ادوار مختلف میگردید که امروز بدبختانه به اوج نهای خود با ایجاد گروه های افراطی مسلح زیرنام داعش، القاعده، طالب و دها مثل اینها در سرزمینهای اسلامی برای بربادی و کشتن مسلمانان و بی اعتبارساختن دین اسلام رسیده و به قوت خود این روند تباه کن درعالم اسلام جولان میکند که دشمنان اسلام با راه اندازی همین بازیهای خشونت آمیز شیطانی، عالم اسلام اقتدار خود را وهمه هست بود، مادی و معنوی خود را از دست داده و کشور ما هم با تاسف درگیر همین بازی های شیطانی ویرانگر در طی چندین دهه بوده است .

افراطیت که از اعتبار دین و مکانهای مقدس چون محراب و منبر مسجد و مدرسه پیروان ساده لوح و پاک طنیت اش را نشانه گرفته و بر آبر و عزت دین و راهروانش بازی میکند، آیا لازم نیست برای جلوگیری از این تیراژیدی خونین و ننگین، چیز فهمان و تیزهو شان منصوب به پیروی این دین مبارک و زدودن گرد وغبار از چهره سر پا رحمت و شفقت اش برای بشریت و پیام هدایت آسمانی رب العالمین که بلوسیله رحمت العالمین اش برای ما رسیده بزدایم تا باشد خود و اجتماع و نسل های بعدی را از افتادن بگرداب هلاکت افراطیت توسطه گروه های افراطی انسان و مسلمان دشمن رهایی بخشیم و هراس از دین را از سر راه جوینده گان سعادت و تشنگان حقیت برداریم و براسلام هراسی را که حربه در دست دشمنان است بگیریم تا خانواده بشری همه مشمول رحمت بیگران الهی گردن و دیگر پیام منفی از آدرس دین به گوش نرسد و همه عاشقانه بسوی اصل خوش  با برداشتن خارهای اذیت کننده  قلب ومغز از سر راه  طالبان حق و حقیقت برداریم و وجدان بشری و اسلامی خویش را آرام سازیم.

به امید فرارسیدن آن روز  و آن حالت.

Share this page to Telegram

Comments